กำหนดการรับสมัครตำรวจ วุฒิ ม.๖ ปวช. เป็นพลตำรวจหรือชั้นประทวนปี 2555

(1/1)

nantida:
คาสิโนออนไลน์
casinoonline
holidayclub88

ahangza:
ที่นี่ปอยเปต
Teeneepoipet

Mayahol:
คงจัดไม่ได้คับ เพราะว่า ไม่เคยเห็นแนวข้อสอบเลย

พาฝัน:
จัด On test นายสิบตำรวจใหหน่อยครับ ^^  :on17

น้องหลายๆคนก็คงอยากให้จัด ต่อไปนี้ จบ ม.6 ก็จะได้มีแนวทางต่อไป ^^

Mayahol:
กำหนดการรับสมัครตำรวจ วุฒิ ม.๖ ปวช. เป็นพลตำรวจหรือชั้นประทวนปี 2555

กำหนดการรับสมัครตำรวจ วุฒิ ม.๖ ปวช. เป็นพลตำรวจหรือชั้นประทวนปี 2555

การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นตำรวจ ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชี (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ หรือชั้นประทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวน 10,000 อัตรา แบ่งเป็น 2 ส่วน

๑. รับสมัครบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น นสต. จำนวน 9,500 อัตรา ในกลุ่มสายงาน ปป. โดยวิธีการคัดเลือกด้วยวิธีสอบ

๒. รับสมัครบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ขรก.ตร. ชั้นประทวน (ทำหน้าที่ธุรการ) ในกลุ่มสายงาน อก.500 อัตรา โดยวิธีสอบแข่งขัน


กำหนดการรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร 2 เม.ย.55
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 10 เม.ย. - 3 พ.ค.55
สอบข้อเขียน 10 มิ.ย.55
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนฯ 21 มิ.ย.55
ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 2 - 16 ก.ค.55
ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 23 ก.ค.55
ฝึกอบรม 1 ส.ค.55


อายุผู้สมัคร

1. ระดับชั้นพลตำรวจ (นสต.)
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

2. ระดับชั้นประทวน (ทำหน้าที่ธุรการ)
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

( คุณสมบัติและหลักสูตรการสอบที่แจ้งนี้ อาจจะเปลี่ยนแปลงบ้างได้บ้าง ถ้าต้องการถูกต้อง 100 % ต้องคอยรายละเอียดที่จะแจ้งในวันเปิดรับสมัครของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่ที่แน่นอน เปิดรับ 100 % สำหรับวุฒิ ม.6 นี้)

ระเบียบการเข้า เป็น นักเรียนนายสิบตำรวจ ของ ศูนย์ฝึกตำรวจภูธร

1. มีพื้นความรู้ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

2. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ โดยที่ต้องขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน ตามกฎหมายและผ่านการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารแล้ว

4. ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และวัดรอบอกหายใจออกเต็มที่ไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร หายใจเข้าเต็มที่ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร

5. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

7. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่ สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือเป็นโรคที่ขัดต่อการฝึกอบรมที่ กำหนดไว้ในบัญชีชื่อโรค

8. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

9. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือสอบแข่งขันใด ๆ

10. ไม่เคยถูกให้ออกจากโรงเรียน หรือสถานศึกษาอื่นใด เพราะประพฤติชั่ว หรือกระทำผิดวินัยหรือมีความประพฤติไม่เรียบร้อย

ไม่รับสมัครบุคคล ต่อไปนี้เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ

1. ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวชในศาสนาใด ๆ

2. ทหารกองประจำการ ยกเว้นผู้ที่จะนำปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน ของปีนั้น

3. ผู้ที่อยู่ในข้อผูกพันกับกฎหมายว่าด้วยการเข้ารับราชการทหารไม่ว่ากรณีใด ๆ


หลักฐานที่ต้องเตรียมในการรับสมัครเข้าเป็น นักเรียนนายสิบตำรวจ ดังนี้

1. ใบสมัครตามแบบที่กำหนด

2. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวก ขนาด 2 x 2.5 นิ้ว จำนวน 12 รูป และขนาด 3 x 5 นิ้ว(โปสการ์ด) จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายต้องถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน)

3. ประกาศนียบัตร หรือใบระเบียน หรือใบรับรองผลการศึกษาสอบไล่ได้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. บัตรประจำตัวประชาชน, ใบแทนบัตรประจำตัวประชาชนที่ติดรูปถ่าย หรือบัตรข้าราชการ

6. หลักฐานทางทหารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

6.1 ทหารกองหนุน ใช้สมุดหนังสือสำคัญ (แบบ สด. ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจำตัว ทหารกองหนุนประเภท 1 หรือบัตรอนุญาตลา แบบ 2 ที่อนุญาตให้ลาระหว่างรอรับ สด.8

6.2 ทหารกองเกินที่ผ่านการตรวจเลือกตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้ใช้ใบ รับรองผลการตรวจผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกให้ใช้ใบสำคัญ (แบบ สด.9) สำหรับทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ 2

6.3 ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ให้ใช้หลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

6.3.1 หนังสือสำคัญ (แบบ สด. ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ประเภท 1

6.3.2 หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะแสดงว่าได้สำเร็จการฝึกแสดงว่า ได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

6.3.3 ทหารกองประจำการ ซึ่งมีกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน ของปีที่สมัคร ให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้

6.4 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เป็นต้นค่าธรรมเนียมสอบผู้ที่จะสมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบคนละ 50.- บาท.

หลักสูตรการคัดเลือกด้วยวิธีสอบเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ แบ่งเป็นวิชา

ความรู้ความ สามารถทั่วไป มีความสามารถทางด้านตัวเลข, และวิชาภาษาไทย

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ แบ่งเป็น

วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้

วิชาพระ ราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

วิชาจริยธรรม

วิชา พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้

3.1 การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

3.1.1 วิ่ง ระยะทาง 1,000 เมตร ใน 4 นาที 30 วินาที

3.1.2 ว่ายน้ำ ระยะทาง 25 เมตร ใน 30 วินาที

3.2 ตรวจร่างกาย จากคณะกรรมการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ

3.3 การตรวจสอบประวัติคดีอาญา และสืบความประพฤติ โดยเฉพาะบุคคลที่มีส่วนพัวพันกับยาเสพติดให้โทษ

3.4 การทดสอบบุคลิกภาพ ใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาโดยคณะแพทย์ และนักจิตวิทยา

3.5 การสัมภาษณ์ เป็นการพิจารณาบุคลิกภาพ รูปร่าง ลักษณะท่วงทีวาจา ความเหมาะสมการ เป็นตำรวจ


จำหน่ายแนวข้อสอบ คู่มือ ติว สอบตำรวจวุฒิ ม.6 ปวช.

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

ประกอบด้วย

- ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไทย

- ข้อสอบวิชาจริยธรรม

- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์

- ข้อสอบวิชาภาษาไทย

- ข้อสอบวิชาพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

- ข้อสอบวิชา พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

- ข้อสอบวิชาวิชากฎหมายที่ประชาชนควรทราบ

- ข้อสอบความรู้ทั่วไป ด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ในปัจจุบันนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ