โครงการทดสอบความรู้นายสิบตำรวจ online. (สายอำนวยการ ) ครั้งที่ 1