รายชื่อผู้สมัคร

โครงการทดสอบความรู้

รหัส ชื่อ จังหวัด โรงเรียน วันที่ สถานะ
C0001 นายต้นคิด เจียรกุล อุบลราชธานี ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 2016-08-10 ชำระเรียบร้อย
C0002 โง่ 10 ชาติ กระบี่ 2016-08-10 ชำระเรียบร้อย
C0003 นายมกรธวัช ทองเปลี่ยน กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 2016-08-11 ชำระเรียบร้อย
C0004 ปัณณทัต เครือบคนโท นครราชสีมา โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 2016-08-11 ชำระเรียบร้อย
C0005 นายณัฐวุฒิ ปุ๊ดไฝ เชียงราย โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 2016-08-11 ยังไม่ได้ชำระ
C0006 นายณัฐวุฒิ ปุ๊ดไฝ เชียงราย โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 2016-08-11 ชำระเรียบร้อย
C0007 นายทิวากร ศรีโม เชียงราย โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 2016-08-11 ชำระเรียบร้อย
C0008 นายสิทธิชัย อุทธิยา เชียงราย ร.ร.เทิงวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย 2016-08-11 ชำระเรียบร้อย
C0009 นายเกียรติกุล อักษรดิษฐ์ เชียงราย ร.ร.เทิงวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 2016-08-11 ชำระเรียบร้อย
C0010 สุธิมนต์ มาพงษ์ อุบลราชธานี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 2016-08-11 ชำระเรียบร้อย
C0011 พัฒนศักดิ์ มะโนน้อม ลพบุรี วินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ 2016-08-11 ยังไม่ได้ชำระ
C0012 นายอดิเทพ เกษรจันทร์ ปราจีนบุรี ปราจิณราษฏรอำรุง 2016-08-11 ชำระเรียบร้อย
C0013 นาย ธนาธิป อภัยจิตต์ พัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง 2016-08-11 ยังไม่ได้ชำระ
C0014 ศิวะกานต์ สาธรราษฎร์ สมุทรปราการ โรงเรียนสมุทรปราการ 2016-08-11 ชำระเรียบร้อย
C0015 ศรัณย์ กาญจนโกมล นครศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 2016-08-11 ชำระเรียบร้อย
C0016 ธนาธิป อภัยจิตต์ พัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง 2016-08-11 ยังไม่ได้ชำระ
C0017 นาย ปวริศ อรนันท์ นครพนม โรงเรียนอุเทนพัฒนา 2016-08-11 ชำระเรียบร้อย
C0018 Navin Tho เชียงใหม่ - 2016-08-11 ยังไม่ได้ชำระ
C0019 นายสิทธิภัฒน์ ศุภวัฒน์์วงศธร ระยอง โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 2016-08-11 ชำระเรียบร้อย
C0020 ฐานันดร ทะมาดี ชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 2016-08-11 ชำระเรียบร้อย
C0021 นายทัตพล สมัครพงศ์ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2 2016-08-11 ชำระเรียบร้อย
C0022 นาย ภคพล ไพบูลย์สมบัติ สงขลา หาดใหญ่วิทยาลัย 2016-08-11 ชำระเรียบร้อย
C0023 อรรถพล อินถาต๊ะ พระนครศรีอยุธยา โรงเรียน อยุธยาวิทยาลัย 2016-08-11 ชำระเรียบร้อย
C0024 นาย หัสวรรษ ปุริโต ยะลา โรงเรียนสตรียะลา 2016-08-11 ยังไม่ได้ชำระ
C0025 ภักดี คำมุงคุณ มุกดาหาร โรงเรียนมุกดาหาร 2016-08-11 ชำระเรียบร้อย
C0026 นาย รุ่งเกียรติ จันเตี้ย กำแพงเพชร รร.วัชรวิยา จ.กำแพงเพชร 2016-08-11 ชำระเรียบร้อย
C0027 ปารเมศ ศรีฟัก ชัยนาท โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 2016-08-11 ยังไม่ได้ชำระ
C0028 ยุทธศาสตร์ บุญชิต ศรีสะเกษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 2016-08-11 ชำระเรียบร้อย
C0029 ธิตินันทน์ รามนันทน์ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนราชวินิต มัธยม 2016-08-11 ชำระเรียบร้อย
C0030 นาย นรา วรรณา เชียงใหม่ โรงเรียนรังษีวิทยา 2016-08-11 ยังไม่ได้ชำระ
C0031 นรินทร์รัก ศิริเมืองราช นครราชสีมา ราชสีมาวิทยาลัย 2016-08-11 ชำระเรียบร้อย
C0032 นายวรินทร โสตะวงษ์ หนองคาย โรงเรียนท่าบ่อ 2016-08-11 ชำระเรียบร้อย
C0033 นาย มหาราษฎร์ ปัญญาเยาว์ เชียงใหม่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 2016-08-11 ชำระเรียบร้อย
C0034 นายธงชัย บุญสิงห์ ตาก โรงเรียนสรรพวิทยาคม 2016-08-11 ชำระเรียบร้อย
C0035 นายศิรพัชร ใยมานะ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 2016-08-11 ยังไม่ได้ชำระ
C0036 นาย ธนิสร สุพร นครราชสีมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2016-08-11 ยังไม่ได้ชำระ
C0037 ปติสรร บาตรโพธิ์ ชลบุรี โรงเรียน บางละมุง 2016-08-11 ยังไม่ได้ชำระ
C0038 เพชรแท้ สันต์ธนะวาณิช นนทบุรี รร.บางบัวทอง 2016-08-11 ชำระเรียบร้อย
C0039 นาย จิณณวัตร ประภัยภักดิ์ นครราชสีมา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 2016-08-11 ยังไม่ได้ชำระ
C0040 นายกวิณชภัศ พ่วงดี กำแพงเพชร วัชรวิทยา 2016-08-11 ชำระเรียบร้อย
C0041 กำพล อู่นาค กรุงเทพมหานคร โรงเรียนพรตพิทพยัต 2016-08-11 ชำระเรียบร้อย
C0042 ภูบดี นรินรัตน์ นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 2016-08-11 ยังไม่ได้ชำระ
C0043 นายพงศ์พัชระ เพพชรฤๅชัย ร้อยเอ็ด รร.ร่องคำ 2016-08-11 ยังไม่ได้ชำระ
C0044 นาย กรรกร แสนกรุง อุดรธานี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2016-08-11 ชำระเรียบร้อย
C0045 นายธนานนท์ ปธิรูโป มหาสารคาม โรงเรียนวาปีปทุม 2016-08-11 ชำระเรียบร้อย
C0046 ภูธเนตร จรัสเเผ้ว กาฬสินธุ์ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 2016-08-11 ยังไม่ได้ชำระ
C0047 นายนาทธวัฒน์ ติไตรวรรณ สกลนคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 2016-08-11 ชำระเรียบร้อย
C0048 คมเพชร สุมา ชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 2016-08-11 ชำระเรียบร้อย
C0049 นาย รัฐบุรุษ ตมิศานนท์ นครราชสีมา โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 2016-08-11 ยังไม่ได้ชำระ
C0050 วศิน แสนใจวุฒิ เลย เลยพิทยาคม 2016-08-11 ชำระเรียบร้อย
C0051 ปฐมพงศ์ สัตถาพร ระนอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 2016-08-11 ชำระเรียบร้อย
C0052 ธีรภัทร โกการัตน์ นนทบุรี โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 2016-08-11 ชำระเรียบร้อย
C0053 นนท์ปวิธ แก้วที อุดรธานี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2016-08-11 ชำระเรียบร้อย
C0054 นายคณุตม์ ชมภูไชย เชียงใหม่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 2016-08-11 ชำระเรียบร้อย
C0055 ปฏิภาณ จงเสริมกลาง สระบุรี สระบุรีวิทยาคม 2016-08-11 ยังไม่ได้ชำระ
C0056 ภูริภูมิ เมฆฉาย ตราด โรงเรียนตราษตระการคุณ 2016-08-11 ยังไม่ได้ชำระ
C0057 ณัฐพล เล็งสี สมุทรปราการ สตรีสมุทรปราการ 2016-08-11 ชำระเรียบร้อย
C0058 อภิสิทธิ์ อาจอารัญ นครราชสีมา สธพ 2016-08-11 ยังไม่ได้ชำระ
C0059 นายศควรรษ เชื้อบัว ระยอง โรงเรียนสิงห์สมุทร 2016-08-12 ยังไม่ได้ชำระ
C0060 นายศควรรษ เชื้อบัว ระยอง โรงเรียนสิงห์สมุทร 2016-08-12 ยังไม่ได้ชำระ
C0061 นายศตวรรษ เชื้อบัว ระยอง โรงเรียนสิงห์สมุทร 2016-08-12 ยังไม่ได้ชำระ
C0062 ธนภัทร แสงบุญเรือง เชียงราย ส.ว.ค. 2016-08-12 ชำระเรียบร้อย
C0063 นายพชร ไชยยันต์บูรณ์ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 2016-08-12 ชำระเรียบร้อย
C0064 นาย ปวเรศ พรหมงาม สมุทรปราการ สตรีสมุทปราการ 2016-08-12 ชำระเรียบร้อย
C0065 อภิปุริส สุวรรณพันธ์ มุกดาหาร คำชะอีพิทยาคม 2016-08-12 ชำระเรียบร้อย
C0066 โรจนวิชญ์ พิละกันทา เชียงใหม่ โรงเรียนปรินส์รอยส์แยลส์วิทยาลัย 2016-08-12 ชำระเรียบร้อย
C0067 นาย ธนกฤต เระเบ็นหมุด สงขลา ญ.ว. 2016-08-12 ชำระเรียบร้อย
C0068 นาย ศรายุธ สุทธิรักษ์ นครศรีธรรมราช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 2016-08-12 ชำระเรียบร้อย
C0069 กษิดิ์เดช เนียมรินทร์ นครศรีธรรมราช โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 2016-08-12 ชำระเรียบร้อย
C0070 นายเลิศศักดิ์ หาโส๊ะ สตูล โรงเรียนสตูลวิทยา 2016-08-12 ชำระเรียบร้อย
C0071 ด.ช. วัชรพล ขอวิจิตรไพศาล ตราด โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 2016-08-12 ยังไม่ได้ชำระ
C0072 จิรายุ นาวงษ์ ตาก โรงเรียนผดุงปัญญา 2016-08-12 ชำระเรียบร้อย
C0073 นาย.ภัทรวัต ฝาดสุนทร ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ 2016-08-12 ชำระเรียบร้อย
C0074 เศรษฐพงศ์ โพธิ์น้อย สระแก้ว โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 2016-08-12 ชำระเรียบร้อย
C0075 นาย ธรรมชาติ สุจริตธุระการ ยะลา โรงเรียนสตรียะลา 2016-08-12 ยังไม่ได้ชำระ
C0076 อานนท์ อ๋องสกุล พัทลุง โรงเรียนพัทลุง 2016-08-12 ชำระเรียบร้อย
C0077 นาย พีรธัช เอมอิ่ม กรุงเทพมหานคร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 2016-08-12 ยังไม่ได้ชำระ
C0078 นาย พีรธัช เอมอิ่ม กรุงเทพมหานคร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 2016-08-12 ยังไม่ได้ชำระ
C0079 นาย ธีรภัทร์ ลาบุตรดี เชียงราย โรงเรียนเทิงวิทยาคม 2016-08-12 ชำระเรียบร้อย
C0080 เอกราช สุวรรณ ลำปาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 2016-08-12 ชำระเรียบร้อย
C0081 นางสาว เมธิกา ปัญญาเพียร ลำพูน โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน 2016-08-12 ยังไม่ได้ชำระ
C0082 สิรวิชญ์ ตันตรา ลำพูน มงฟอร์ต 2016-08-13 ชำระเรียบร้อย
C0083 สิรวิชญ์ ตันตรา ลำพูน มงฟอร์ต 2016-08-13 ยังไม่ได้ชำระ
C0084 นายศักดิ์ขรินทร์ สิงหกุมพล บุรีรัมย์ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 2016-08-13 ชำระเรียบร้อย
C0085 สามเณรปิยะพงษ์ สัมพันธ์สินชาญ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีบุญเรือง 2016-08-13 ชำระเรียบร้อย
C0086 นาย นวันธร เรืองประพันธ์ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเทพลีลา 2016-08-13 ยังไม่ได้ชำระ
C0087 นาย นพรัตน์ ปัญจะหงษ์คำ สระบุรี โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 2016-08-13 ยังไม่ได้ชำระ
C0088 ธนกร ลำดวน สระบุรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 2016-08-13 ยังไม่ได้ชำระ
C0089 นายพันธมิตร กำเหนิดรัตน์ ปราจีนบุรี ปราจิณราษฎรอำรุง 2016-08-13 ชำระเรียบร้อย
C0090 ด.ช.พีระพงศ์ เรืองเวช ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 2016-08-13 ชำระเรียบร้อย
C0091 ด.ช.พีระพงศ์ เรืองเวช ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 2016-08-13 ยังไม่ได้ชำระ
C0092 นายธนพงษ์ บุตุสริย์ กรุงเทพมหานคร โรงเรียน นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 2 2016-08-13 ชำระเรียบร้อย
C0093 ด.ช.ปัณณวัฒน์ ดีพัฒชนะ นครศรีธรรมราช โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 2016-08-13 ชำระเรียบร้อย
C0094 นาย ณัฐวุฒิ กุนทอง สงขลา รร.วรนารีเฉลิม 2016-08-13 ชำระเรียบร้อย
C0095 อัยรัช ธรรมรัตน์ ระยอง รร.ระยองวิทยาคม 2016-08-13 ชำระเรียบร้อย
C0096 นาย ณัฐวุฒิ กุนทอง สงขลา รร.วรนารีเฉลิม 2016-08-13 ยังไม่ได้ชำระ
C0097 นาย นนท์ธเนศ พีระ ร้อยเอ็ด โรงเรียนวาปีปทุม 2016-08-13 ชำระเรียบร้อย
C0098 นายธีรวัฒน์ สุทธิประภา สกลนคร โรงเรียนสว่างแดนดิน 2016-08-14 ยังไม่ได้ชำระ
C0099 นายกาญจนะ เอี่ยมคำ อ่างทอง สตรีอ่างทอง 2016-08-14 ยังไม่ได้ชำระ
C0100 มนัสชัย บัวโต กระบี่ โรงเรียนอำมาตพานิชนุกูล 2016-08-14 ชำระเรียบร้อย
C0101 นายภัคพงศ์ ยอดพฤกษา ราชบุรี รร.สายธรรมจันทร์ 2016-08-14 ยังไม่ได้ชำระ
C0102 อิศราพงศ์ เวฬุวนารักษ์ กรุงเทพมหานคร รร.วชิรธรรมสาธิต 2016-08-14 ชำระเรียบร้อย
C0103 ณัฏฐ์พัชร์ บริบูรณ์ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 2016-08-14 ชำระเรียบร้อย
C0104 นวพล ยิ่งพงษ์ชัย กรุงเทพมหานคร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 2016-08-14 ชำระเรียบร้อย
C0105 ณัฐกานต์ บุญโต ร้อยเอ็ด โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 2016-08-14 ชำระเรียบร้อย
C0106 ณัฐกานต์ บุญโต ร้อยเอ็ด โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 2016-08-14 ยังไม่ได้ชำระ
C0107 พริษฐ์ เขียวขจี ตราด โรงเรียนตราษตระการคุณ 2016-08-14 ชำระเรียบร้อย
C0108 นาย ยุทธพิชัย จันวันนา ลำพูน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัม๓์ลำพูน 2016-08-14 ชำระเรียบร้อย
C0109 นาย เปรมปรีดิ์ สุอุ เชียงใหม่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 2016-08-14 ชำระเรียบร้อย
C0110 ภาม สัมพันธ์ นครสวรรค์ โรงเรียนนครสวรรค์ 2016-08-14 ชำระเรียบร้อย
C0111 ชัชวาล กลิ่นขจร เพชรบุรี 2016-08-14 ชำระเรียบร้อย
C0112 นาย ชวนิตย์ ทรัพย์ประเสริฐ นครสวรรค์ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 2016-08-15 ชำระเรียบร้อย
C0113 ณัฐพงค์ เสน่ห์วงศ์ มุกดาหาร คำชะอีพิทยาคม 2016-08-16 ยังไม่ได้ชำระ
C0114 วิกรม อุดมชนะรุ่งโรจน์ แพร่ พิริยาลัย 2016-08-16 ยังไม่ได้ชำระ
C0115 ด.ช.พรรษิษฐ์ นิ่มฟัก พะเยา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 2016-08-16 ชำระเรียบร้อย
C0116 โยธิน ไชยลาภ นครปฐม รร.สาธิตเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน 2016-08-16 ชำระเรียบร้อย
C0117 นายวิกรม อุดมชนะรุ่งโรจน์ แพร่ พิริยาลัย 2016-08-16 ชำระเรียบร้อย
C0118 นาย ชาติชาย ดวงมณี ชุมพร 2016-08-16 ยังไม่ได้ชำระ
C0119 นาย ชาติชาย ดวงมณี ชุมพร 2016-08-16 ยังไม่ได้ชำระ
C0120 ภักดี คำมุงคุณ มุกดาหาร ม.ด. 2016-08-16 ยังไม่ได้ชำระ
C0121 นายไชยธนานันต์ นนทิสิทธิ์ สงขลา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 2016-08-16 ยังไม่ได้ชำระ
C0122 ศกุนต์ ทองหิน นครปฐม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 2016-08-16 ชำระเรียบร้อย
C0123 นายธนากร คอนชมพู อุบลราชธานี นารีนุกูล 2016-08-16 ชำระเรียบร้อย
C0124 นาย มณฑล สนสุภาพ นครราชสีมา อัสสัมชัญนคคราชสีมา 2016-08-17 ยังไม่ได้ชำระ
C0125 เมธา ขวัญรัตน์ ปัตตานี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2016-08-17 ยังไม่ได้ชำระ
C0126 นายเดชนคร จันทร์ภูมิ เชียงใหม่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 2016-08-17 ยังไม่ได้ชำระ
C0127 วรุดม ศิริ พิษณุโลก โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 2016-08-17 ชำระเรียบร้อย
C0128 นายปุณณวิช ศิริภักตร์ จันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 2016-08-17 ชำระเรียบร้อย
C0129 พีรพัฒน์ เอมคล้า สุพรรณบุรี โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 2016-08-17 ยังไม่ได้ชำระ
C0130 ศตายุ สุเมธา เชียงใหม่ โรงเรียน วัฒโนทัยพายัพ 2016-08-17 ชำระเรียบร้อย
C0131 อมรเทพ คํามณีย์ สงขลา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 2016-08-18 ชำระเรียบร้อย
C0132 นายเดชนคร จันทร์ภูมิ เชียงใหม่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 2016-08-18 ชำระเรียบร้อย
C0133 ประจักษ์ พรโสม อุบลราชธานี โรงเรียนเดชอุดม 2016-08-18 ยังไม่ได้ชำระ
C0134 นายพชรพล กรีโภค ชลบุรี โรงเรียนสิงห์สมุทร 2016-08-18 ชำระเรียบร้อย
C0135 จิรวัฒน์ กาศเกษม เชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2016-08-18 ยังไม่ได้ชำระ
C0136 จิรวัฒน์ กาศเกษม เชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2016-08-18 ยังไม่ได้ชำระ
C0137 ฉัตรเฉลิม เพชรบูรณ์ เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 2016-08-19 ยังไม่ได้ชำระ
C0138 พอเพียง ประสารพันธุ์ อุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 2016-08-19 ชำระเรียบร้อย
C0139 ทวีศักดิ์ แก้ววงศ์ นครปฐม โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 2016-08-19 ยังไม่ได้ชำระ
C0140 ฤทธิรงค์ นิ่มเจริญ กรุงเทพมหานคร บาลีเตรียมอุดมศึกษา มจร. 2016-08-19 ชำระเรียบร้อย
C0141 นาย นิพนธ์ คำฝอย พิจิตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 2016-08-19 ยังไม่ได้ชำระ
C0142 ธนกฤต อินดีคำ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 2016-08-19 ยังไม่ได้ชำระ
C0143 ธนกฤต อินดีคำ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 2016-08-19 ยังไม่ได้ชำระ
C0144 นาย พิฐชญากรศ์ หร่มวิสัย ปทุมธานี ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 2016-08-19 ยังไม่ได้ชำระ
C0145 Sarayut Jintana อุทัยธานี โรงเรียนหนองฉางวิทยา 2016-08-19 ยังไม่ได้ชำระ
C0146 จิรวุฒิ เสาวภา อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 2016-08-19 ชำระเรียบร้อย
C0147 สุวรรณ สุบันนาจ บุรีรัมย์ ประโคนชัยพิทยาคม 2016-08-19 ชำระเรียบร้อย
C0148 กีรติ หงษ์ห้า พิจิตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 2016-08-19 ยังไม่ได้ชำระ
C0149 ปิยะพร ประทุมทอง นครปฐม โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 2016-08-19 ชำระเรียบร้อย
C0150 พฤกษ์ชวัฒน์ ขันทะสีมา ฉะเชิงเทรา โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 2016-08-19 ยังไม่ได้ชำระ
C0151 นายอภิชาติ น้อยสาย กำแพงเพชร ขาณุวิทยา 2016-08-19 ยังไม่ได้ชำระ
C0152 นายเดชวิชญ์ ผดุงกิจ นครปฐม ร.ร ทวารวดี 2016-08-19 ยังไม่ได้ชำระ
C0153 นายสุรพิชญ์ บุญนาวา พะเยา พะเยาพิทยาคม 2016-08-19 ชำระเรียบร้อย
C0154 นายสุรพิชญ์ บุญนาวา พะเยา พะเยาพิทยาคม 2016-08-19 ยังไม่ได้ชำระ
C0155 นาย อรรณพ โยธี ศรีสะเกษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2016-08-19 ชำระเรียบร้อย
C0156 นายธีระเดช ทองบ่อ ขอนแก่น โรงเรียนแก่นนคร 2016-08-19 ยังไม่ได้ชำระ
C0157 นาย พีรพัทธ์ บาริศรี ปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2016-08-19 ยังไม่ได้ชำระ
C0158 ธนาธร ปินะถา กรุงเทพมหานคร วิสุทธิกษัตรี 2016-08-19 ชำระเรียบร้อย
C0159 ศุถกฤต เชียงใหม่ วชิรวิทย์เชียงใหม่ 2016-08-19 ชำระเรียบร้อย
C0160 นาย กฤตานนท์ ทองดอนโต นครปฐม ศรีวิชัยวิทยา 2016-08-19 ชำระเรียบร้อย
C0161 ชยุต งามอยู่ ฉะเชิงเทรา โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 2016-08-19 ชำระเรียบร้อย
C0162 ศุภวิชญ์ เขียวนุ้ย สงขลา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2016-08-19 ชำระเรียบร้อย
C0163 นาย อนุวัฒน์ ไชยภัฎ ปราจีนบุรี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 2016-08-19 ชำระเรียบร้อย
C0164 เขตวัตถุ์ ภูมี พัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง 2016-08-19 ยังไม่ได้ชำระ
C0165 นาย ปุรเชษฐ์ เก้งศิลา พังงา โรงเรียนทับปุดวิทยา 2016-08-19 ชำระเรียบร้อย
C0166 อนุวัต อ่อนน้อม ลพบุรี โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 2016-08-19 ชำระเรียบร้อย
C0167 นาย ณัฐชนนท สีตะวัน เชียงใหม่ ยุพราชวิทยาลัย 2016-08-19 ชำระเรียบร้อย
C0168 ภณวริศ สุทธิวารี ตราด โรงเรียนตราษตระการคุณ 2016-08-19 ชำระเรียบร้อย
C0169 ชำนาญ วิเศษสิงห์ เชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่ 2016-08-19 ชำระเรียบร้อย
C0170 นายยศวรรธน์ เสตะรุจิ ฉะเชิงเทรา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 2016-08-19 ชำระเรียบร้อย
C0171 มนัสชัย กระบี่ โรงเรียนอำมาตพานิชนุกูล 2016-08-19 ยังไม่ได้ชำระ
C0172 ธนัช วงศรีเทพ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 2016-08-19 ยังไม่ได้ชำระ
C0173 ทนงเกียรติ สมุทรปราการ นวมินทร์ เตรียมพัฒน์ 2016-08-20 ยังไม่ได้ชำระ
C0174 นาย กันย์ดนัย ทัศนาธนพงษ์ ฉะเชิงเทรา รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 2016-08-20 ชำระเรียบร้อย
C0175 นาย ปรัชญา เที่ยงแท้ บุรีรัมย์ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 2016-08-20 ชำระเรียบร้อย
C0176 อภิลักษณ์ ภูมณี นครสวรรค์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 2016-08-20 ชำระเรียบร้อย
C0177 สหัสวรรษ วรพงศ์พัฒน์ นครปฐม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมป์ 2016-08-20 ยังไม่ได้ชำระ
C0178 พิชยะ อินทรบุตร ชลบุรี ชลราษฎรอำรุง 2016-08-20 ชำระเรียบร้อย
C0179 นายสรวิศ ช้อยขุนทด นครพนม ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย 2016-08-20 ชำระเรียบร้อย
C0180 ขวัญชัย สุวรรณเทน พระนครศรีอยุธยา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี 2016-08-20 ยังไม่ได้ชำระ
C0181 เฉลิมเกียรติ แก้วมี พะเยา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 2016-08-20 ยังไม่ได้ชำระ
C0182 ชัชพงศ์ บุญยะรัตน์ เชียงใหม่ ยุพราชวิทยาลัย 2016-08-20 ยังไม่ได้ชำระ
C0183 ตนุภัทร นิธิพงศ์ อุบลราชธานี ลือคำหาญวารินชำราบ 2016-08-20 ยังไม่ได้ชำระ
C0184 ธัญวิชญ์ พุฒสวัสดิ์ ลพบุรี พิบูลวิทยาลัย 2016-08-20 ยังไม่ได้ชำระ
C0185 ธนวัฒน์ มณีสม สงขลา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย๒ 2016-08-20 ชำระเรียบร้อย
C0186 จิรวัฒน์ กาศเกษม เชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2016-08-20 ชำระเรียบร้อย
C0187 มนัสชัย บัวโต กระบี่ โรงเรียนอำมาตพานิชนุกูล 2016-08-20 ชำระเรียบร้อย
C0188 อรรถวุฒิ แสนจำลา มหาสารคาม ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 2016-08-20 ยังไม่ได้ชำระ
C0189 ประจักษ์ พรโสม อุบลราชธานี โรงเรียนเดชอุดม 2016-08-20 ชำระเรียบร้อย
C0190 นายเกียรติศักดิ์ รอยเเก้ว ขอนแก่น โรงเรียนนครขอนเเก่น 2016-08-20 ชำระเรียบร้อย
C0191 ธนากร สุขเกื้อ สงขลา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 2016-08-20 ชำระเรียบร้อย
C0192 นายออมทรัพย์ พละไกร อุบลราชธานี เบ็ญจะมะมหาราช 2016-08-20 ชำระเรียบร้อย
C0193 นายธนโชติ พลศรีดา สกลนคร โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 2016-08-20 ชำระเรียบร้อย
C0194 ศิวกร บุญหมั้น เชียงใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 2016-08-20 ชำระเรียบร้อย
C0195 ปรีชา พูลประเสริฐ นครนายก นครนายกวิทยาคม 2016-08-20 ชำระเรียบร้อย
C0196 เอกณัฐ ทองวิชิต กรุงเทพมหานคร ราชวินิต มัธยม 2016-08-20 ชำระเรียบร้อย
C0197 นายนิติภูมิ เลิศล้ำ อำนาจเจริญ รร.พนาศึกษา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 2016-08-20 ชำระเรียบร้อย
C0198 ธนากร อินทะไชย ร้อยเอ็ด ร.ร.เมืองสรวงวิทยา 2016-08-20 ชำระเรียบร้อย
C0199 นาย อดิศร เสียงล้ำ ราชบุรี โรงเรียน คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 2016-08-20 ชำระเรียบร้อย
C0200 เขมทัต สุริโย เชียงใหม่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 2016-08-20 ชำระเรียบร้อย
C0201 นาย ตนุภัทร นิธิพงศ์ อุบลราชธานี ลือคำหาญวารินชำราบ 2016-08-20 ยังไม่ได้ชำระ
C0202 นาย พงศกร คำมุงคุล อุบลราชธานี ลือคำหาญวารินชำราบ 2016-08-20 ยังไม่ได้ชำระ
C0203 นายธวัชชัย นวลใย นครศรีธรรมราช รร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 2016-08-20 ยังไม่ได้ชำระ
C0204 ด.ช.ธนบดี ธรรมรังษี นครสวรรค์ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 2016-08-20 ชำระเรียบร้อย
C0205 นาย พีรพัฒน์ งานหมั่น นนทบุรี 2016-08-20 ชำระเรียบร้อย
C0206 นาย พีรพัฒน์ งานหมั่น นนทบุรี 2016-08-20 ยังไม่ได้ชำระ
C0207 พัชรพล ตราด โรงเรียนตราษตระการคุณ 2016-08-21 ชำระเรียบร้อย
C0208 อมร สวงรัมย์ บุรีรัมย์ โรงเรียนลำปลายมาศ 2016-08-21 ยังไม่ได้ชำระ
C0209 อมร สวงรัมย์ บุรีรัมย์ โรงเรียนลำปลายมาศ 2016-08-21 ชำระเรียบร้อย
C0210 นนทกร ชาติเชือ นนทบุรี รร สวนกุหลาบวืทยาลัย 2016-08-21 ยังไม่ได้ชำระ
C0211 สุริยา ปราจีนบุรี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2016-08-21 ยังไม่ได้ชำระ
C0212 สุริยา จันลา ปราจีนบุรี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2016-08-21 ยังไม่ได้ชำระ
C0213 นายลพล ลำพองชาติ ปทุมธานี โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 2016-08-21 ยังไม่ได้ชำระ
C0214 นิธิศ เเสงอุบล. อุดรธานี ดอนบอสโกวิทยาอุดรธานี 2016-08-21 ชำระเรียบร้อย
C0215 รัชชานนท์ เเดงเเม่พูล อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 2016-08-21 ชำระเรียบร้อย
C0216 นายปารเมท ทะวิงรัมย์ บุรีรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม 2016-08-21 ยังไม่ได้ชำระ
C0217 อาฟานดี ปูเตะ ยะลา คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 2016-08-21 ชำระเรียบร้อย
C0218 นายวัชรพงศ์ จันทร์กุล ชลบุรี โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 2016-08-21 ชำระเรียบร้อย
C0219 กฤษณะ คะณาคำ เชียงใหม่ 2016-08-21 ชำระเรียบร้อย
C0220 พลภัทร รักเสนา่ะ พิษณุโลก โรงเรียนจ่านกร้อง 2016-08-21 ชำระเรียบร้อย
C0221 อภิสิทธิ์ พวงทอง นครศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 2016-08-21 ชำระเรียบร้อย
C0222 เอก มาชู พัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง 2016-08-21 ยังไม่ได้ชำระ
C0223 นาย ปัญจณัฐ ศิริวรไชยกุล ราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี 2016-08-21 ยังไม่ได้ชำระ
C0224 นายจักรพรรณ์ ธูปแก้ว นครสวรรค์ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 2016-08-21 ชำระเรียบร้อย
C0225 นายพลภัทร ทรัพย์ประสาท ปราจีนบุรี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2016-08-21 ยังไม่ได้ชำระ
C0226 นายศุภกร ขอดี มหาสารคาม โรงเรียนวาปีปทุม 2016-08-21 ชำระเรียบร้อย
C0227 นาย ฐิติภัทร ชาติเผือก กรุงเทพมหานคร โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2016-08-21 ยังไม่ได้ชำระ
C0228 นาย จักรี. งามยิ่ง สุพรรณบุรี โรงเรียนประชามงคล 2016-08-21 ชำระเรียบร้อย
C0229 วิภาวัส ขอนแก่น กัลยาณวัตร 2016-08-21 ยังไม่ได้ชำระ
C0230 นายอดิศักดิ์ พิมพา นครปฐม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 2016-08-21 ยังไม่ได้ชำระ
C0231 นายศุภณัฐ คล้ายหอม ลพบุรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 2016-08-21 ชำระเรียบร้อย
C0232 เจนวิทย์ ภิญโญพิศุทธิ์ ชลบุรี โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 2016-08-21 ยังไม่ได้ชำระ
C0233 นาย วีระพงษ์ โกโล เชียงราย เทศบาล6นครเชียงราย 2016-08-21 ชำระเรียบร้อย
C0234 Puttipong Junta ชลบุรี โรงเรียนสว่างบริบูณ์วิทยา 2016-08-21 ยังไม่ได้ชำระ
C0235 นาย ธีรพัทธ์ ชมภูพงค์ ลำพูน โรงเรียน ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 2016-08-21 ชำระเรียบร้อย
C0236 นายมนตรี ศรีสาด เพชรบูรณ์ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 2016-08-21 ยังไม่ได้ชำระ
C0237 นาย สุรชุมพล โวหาร นครราชสีมา โรงเรียนบัวใหญ่ 2016-08-21 ยังไม่ได้ชำระ
C0238 นาย สุรชุมพล โวหาร นครราชสีมา โรงเรียนบัวใหญ่ 2016-08-21 ชำระเรียบร้อย
C0239 อรุณชัย ชูทวน ตราด ตราษตระการคุณ 2016-08-21 ยังไม่ได้ชำระ
C0240 ณัฐนนท์ เตชะนา ลำพูน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2016-08-21 ยังไม่ได้ชำระ
C0241 ชยากร ประสงค์ดี นครนายก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 2016-08-22 ชำระเรียบร้อย
C0242 นาย จักรี งามยิ่ง สุพรรณบุรี 2016-08-22 ยังไม่ได้ชำระ
C0243 พรภวิษย์ อินทร์จันทร์ ระนอง พิชัยรัตนาคาร 2016-08-22 ชำระเรียบร้อย
C0244 กรวิสิทธิ์ ศิริวัฒน์ ร้อยเอ็ด K.Ks.S. 2016-08-22 ชำระเรียบร้อย
C0245 สราวุฒิ ซองศิริ กาฬสินธุ์ บัวขาว 2016-08-22 ยังไม่ได้ชำระ
C0246 นายพงศกร แก้ววิเศษ อุตรดิตถ์ โรงเรียนพิชัย 2016-08-22 ชำระเรียบร้อย
C0247 นางสาวนีรชา หาแก้ว ขอนแก่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2016-08-22 ชำระเรียบร้อย
C0248 นางสาวศิริยากร ทวีธง ขอนแก่น ขอนแก่นวิทยายน 2016-08-22 ชำระเรียบร้อย
C0249 ทนงเกียรติ สมุทรปราการ นวมินทร์ เตรียมพัฒน์ 2016-08-22 ชำระเรียบร้อย
C0250 สุเมธ บัวรอด ขอนแก่น โรงเรียนชุมแพศึกษา 2016-08-22 ชำระเรียบร้อย
C0251 ปวริศ ยูตะ คาไซ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 2016-08-22 ชำระเรียบร้อย
C0252 ณัฐวัตร เรืองมัจฉา อุบลราชธานี โรงเรียน เบ็ยจะมะมหาราช 2016-08-22 ชำระเรียบร้อย
C0253 วณัฐพงศ์-อรุณา จันทบุรี เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 2016-08-22 ยังไม่ได้ชำระ
C0254 นาย เมธา เรไรสระน้อย นครราชสีมา ปักธงชัยประชานิรมิต 2016-08-22 ยังไม่ได้ชำระ
C0255 นาย ธนวิชญ์ สมจิตร์ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 2016-08-22 ชำระเรียบร้อย
C0256 นาย ธนพล ทองจับ สตูล สตูลวิทยา 2016-08-22 ยังไม่ได้ชำระ
C0257 นาย วรภัทร ดิษฐ์ป้าน กรุงเทพมหานคร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 2016-08-22 ชำระเรียบร้อย
C0258 นายกฤษกร พิญญศักดิ์ ยโสธร ยโสธรพิทยาคม 2016-08-23 ชำระเรียบร้อย
C0259 กิตติภณ นาคฤทธิ์ ปราจีนบุรี ปราจิณราษฎรอำรุง 2016-08-23 ชำระเรียบร้อย
C0260 นาย พุฒิเมธ โนจิตร ฉะเชิงเทรา เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2016-08-23 ชำระเรียบร้อย
C0261 นายจิรวัฒน์ อยู่คง ฉะเชิงเทรา เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 2016-08-23 ชำระเรียบร้อย
C0262 สราวุฒิ ซองศิริ กาฬสินธุ์ บัวขาว 2016-08-23 ชำระเรียบร้อย
C0263 นพรุจ สุวรรณบูรณ์ นครนายก นครนายกวิทยาคม 2016-08-23 ชำระเรียบร้อย
C0264 นายสิริปุณณ์ ยิ้มถนอม ฉะเชิงเทรา เบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2016-08-23 ชำระเรียบร้อย
C0265 นายธนดล กับจิตต์ ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวรรารามวรวิหาร 2016-08-23 ชำระเรียบร้อย
C0266 เดโชพล พลสวัสดิ์ ร้อยเอ็ด โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 2016-08-23 ชำระเรียบร้อย
C0267 นายปรัชญา บุญยทรรศนีย์ สระแก้ว รร.คลองหาดพิทยาคม 2016-08-23 ชำระเรียบร้อย
C0268 นายอภิวัฒน์ เหมือนเลา ชัยภูมิ โรงเรียนภูเขียว 2016-08-23 ชำระเรียบร้อย
C0269 นายรวิพล แจ่มกระจ่าง สุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2016-08-23 ชำระเรียบร้อย
C0270 นายจิรสิน เดชสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 2016-08-23 ยังไม่ได้ชำระ
C0271 นายปองคุณศ์ เทียมอุดมฤกษ์ พิจิตร ตะพานหิน 2016-08-23 ชำระเรียบร้อย
C0272 กองทัพ ปรีเดช ฉะเชิงเทรา เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2016-08-23 ชำระเรียบร้อย
C0273 นายสราวุธ ทรัพย์ธำรงค์ นครปฐม รร.พระปฐม 2016-08-23 ชำระเรียบร้อย
C0274 ธันวา คงเทพ สงขลา หาดใหญ่วิทยาลัย 2016-08-23 ชำระเรียบร้อย
C0275 ศิริชัย มัชฌิมวงศ์ นครศรีธรรมราช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 2016-08-23 ยังไม่ได้ชำระ
C0276 ฤชุกร เหล่าพิทักษ์ ขอนแก่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 2016-08-23 ยังไม่ได้ชำระ
C0277 นาย กิตติ ศรีสมบูรณ์ ยโสธร โรงเรียนคำเขื่อนเเก้วชนูปถัมภ์ 2016-08-23 ยังไม่ได้ชำระ
C0278 นายอานนท์ นนทกนก นครราชสีมา โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 2016-08-23 ยังไม่ได้ชำระ
C0279 นายธนชัย ชาญณรงค์ ชลบุรี โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 2016-08-23 ยังไม่ได้ชำระ
C0280 ชายแดน พระภายไชย สระบุรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 2016-08-23 ยังไม่ได้ชำระ
C0281 นายถิรพิทย์ เม่งช่วย สงขลา โรงเรียนเทศบาล ๑ ( เอ็งเสียงสามัคคี ) 2016-08-23 ชำระเรียบร้อย
C0282 นาย ทักษิณ ชัยสุวรรณ กระบี่ โรงเรียน อ่าวลึกประชาสรรค์ 2016-08-23 ชำระเรียบร้อย
C0283 ปฐวี มัคสุวรรณ ชลบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 2016-08-23 ยังไม่ได้ชำระ
C0284 วัชรพงษ์ สุขีตา ขอนแก่น โรงเรียนบ้านไผ่ 2016-08-23 ชำระเรียบร้อย
C0285 อาทิตย์ แจ่มดวง กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี 2016-08-23 ชำระเรียบร้อย
C0286 วรเดช ภูวดิษฐ สงขลา มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 2016-08-23 ยังไม่ได้ชำระ
C0287 นาย กิตติ เพอแสละ สงขลา หาดใหญ่วิทยาลัย 2016-08-23 ยังไม่ได้ชำระ
C0288 ปฐวี มัคสุวรรณ ชลบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 2016-08-23 ชำระเรียบร้อย
C0289 นาย มานิตย์ แสงฤทธิ์ เพชรบูรณ์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 2016-08-23 ยังไม่ได้ชำระ
C0290 วรโชติ ไพจินดา สระบุรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 2016-08-24 ชำระเรียบร้อย
C0291 นายวงศธร เปี่ยมทวีศักดิ์ น่าน สตรีศรีน่าน 2016-08-24 ยังไม่ได้ชำระ
C0292 ชายแดน พระภายไชย สระบุรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 2016-08-24 ชำระเรียบร้อย
C0293 นิวิฐ คุ้มมี นราธิวาส โรงเรียนตากใบ 2016-08-24 ยังไม่ได้ชำระ
C0294 สุรภัทร วัลลิกุล นนทบุรี โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 2016-08-24 ยังไม่ได้ชำระ
C0295 Boorathus Intho กรุงเทพมหานคร โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์๚ 2016-08-24 ชำระเรียบร้อย
C0296 ศุภฤกษ์ ชะอุ่ม สุราษฎร์ธานี โรงเรียนศิริสาธิต 2016-08-24 ชำระเรียบร้อย
C0297 นายอรรถพล มะลิทอง สกลนคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 2016-08-24 ชำระเรียบร้อย
C0298 นนทนง แสงประดับ สงขลา มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลส 2016-08-24 ชำระเรียบร้อย
C0299 นายนัทการ ไลยะรัตน์ สกลนคร ร.ร.พังโคนวิทยาคม 2016-08-24 ชำระเรียบร้อย
C0300 คณิติน ขาวจร สงขลา มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 2016-08-24 ชำระเรียบร้อย
C0301 นันทพล นูโพนทอง ชัยภูมิ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 2016-08-24 ชำระเรียบร้อย
C0302 นายเฟื่องวิชช์ สัจจาพันธ์ สงขลา ร.ร.มหาวชิราวุธ 2016-08-24 ชำระเรียบร้อย
C0303 ณรงค์ศักดิ์ ตระกาล ยโสธร โรงเรียน ยโสธรพิทยาคม 2016-08-24 ชำระเรียบร้อย
C0304 ณัฎฐกิตติ์ อาษา กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 2016-08-24 ชำระเรียบร้อย
C0305 นายนิติภูมิ กรีโส สงขลา โรงเรียนเทศบาล๑(เอ็งเสียงสามัคคี) 2016-08-24 ยังไม่ได้ชำระ
C0306 ด.ช.สุธีย์ มะโนชัย ลำพูน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัด ลำพูน 2016-08-24 ชำระเรียบร้อย
C0307 ด.ช.ธนวัฒน์ ใจเกลี้ยง เชียงใหม่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 2016-08-24 ยังไม่ได้ชำระ
C0308 เด็กชาย กฤตภาส รอดตุ้ม สระบุรี โรงเรียน แก่งคอย 2016-08-24 ยังไม่ได้ชำระ
C0309 นาย สิทธินนท์ นาคำ อุดรธานี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2016-08-24 ชำระเรียบร้อย
C0310 จัตุมงคล จันทนรุ่งโรจน์ ลำพูน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 2016-08-24 ชำระเรียบร้อย
C0311 นายคุณานนต์ ชุ่มมะโน เชียงใหม่ โรงเรียนปริ้นส์รอแยลวิทยาลัยเชียงใหม่ 2016-08-24 ชำระเรียบร้อย
C0312 นายนิติภูมิ กรีโส สงขลา โรงเรียนเทศบาล๑(เอ็งเสียงสามัคคี) 2016-08-24 ยังไม่ได้ชำระ
C0313 นายนิติภูมิ กรีโส สงขลา โรงเรียนเทศบาล๑(เอ็งเสียงสามัคคี) 2016-08-24 ยังไม่ได้ชำระ
C0314 นายภูริภัทร ศิลาทิพย์ ศรีสะเกษ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 2016-08-24 ชำระเรียบร้อย
C0315 เดชยุทธวีร์ สิทธิกันตพงศ์ เชียงใหม่ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 2016-08-24 ชำระเรียบร้อย
C0316 Code name: F เชียงราย สามัคคีวิทยาคม 2016-08-24 ชำระเรียบร้อย
C0317 ภัทรพงศ์ เหลี่ยมมุกดา กรุงเทพมหานคร สวนกุหลาบวิทยาลัย 2016-08-24 ยังไม่ได้ชำระ
C0318 นายณัชพล เสรีวัลลภ ฉะเชิงเทรา เบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2016-08-24 ยังไม่ได้ชำระ
C0319 นายณัชพล เสรีวัลลภ ฉะเชิงเทรา เบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2016-08-24 ชำระเรียบร้อย
C0320 ศิรชัช ชุมภูแก้ว เชียงใหม่ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2016-08-24 ชำระเรียบร้อย
C0321 ด.ช.ธนวัฒน์ ใจเกลี้ยง เชียงใหม่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 2016-08-24 ชำระเรียบร้อย
C0322 นาย ปิยวัฒน์ พงษ์ธัญโรจน์ สงขลา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2016-08-24 ชำระเรียบร้อย
C0323 นายอานุภาพ เทียบเพชร มหาสารคาม โรงเรียนผดุงนารี 2016-08-25 ชำระเรียบร้อย
C0324 นายศุภศิลป์ ย่อแสง ศรีสะเกษ โรงเรียนศรีรัตนะวิทยา 2016-08-25 ชำระเรียบร้อย
C0325 นายณัฐวุฒิ ปั้นทอง ตรัง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2016-08-25 ยังไม่ได้ชำระ
C0326 นายวัชรกร จันทธัมโม ปราจีนบุรี โรงเรียนปราจินราษฎรอำรุง 2016-08-25 ยังไม่ได้ชำระ
C0327 นายเขตตะวัน กัลยา เชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2016-08-25 ยังไม่ได้ชำระ
C0328 นาย วิศรุต เชิดรัมย์ มหาสารคาม โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 2016-08-25 ชำระเรียบร้อย
C0329 อาทิพย์ คำขจร กาฬสินธุ์ ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2016-08-25 ยังไม่ได้ชำระ
C0330 พัฒนเนตร. แก้วหรั่ง กำแพงเพชร โรงเรียนวัชรวิทยา 2016-08-25 ยังไม่ได้ชำระ
C0331 จิตรคุปต์ หลีเชียง ศรีสะเกษ ร.ร.กำแพง 2016-08-25 ชำระเรียบร้อย
C0332 PSKo ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 2016-08-25 ชำระเรียบร้อย
C0333 ประภวิษณุ์ มณีวงค์ ศรีสะเกษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 2016-08-25 ชำระเรียบร้อย
C0334 นายโสภณ สุขสมบูรณ์ นครปฐม พระปฐมวิทยาลัย 2016-08-25 ชำระเรียบร้อย
C0335 นายธิศรินทร์ สิงห์เสนี กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 2016-08-25 ชำระเรียบร้อย
C0336 นายจิรภัทร สงวนศักดิ์ ลำพูน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 2016-08-25 ยังไม่ได้ชำระ
C0337 พงศธร พลคำ มหาสารคาม โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 2016-08-25 ยังไม่ได้ชำระ
C0338 พงษ์ธวัช ภูกองไชย กาฬสินธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 2016-08-25 ยังไม่ได้ชำระ
C0339 พงษ์ธวัช ภูกองไชย กาฬสินธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 2016-08-25 ชำระเรียบร้อย
C0340 ภัทรภณ ตั้งศิริมงคล เชียงใหม่ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2016-08-25 ชำระเรียบร้อย
C0341 ธนกฤต เลิศวิชานันท์ ปทุมธานี ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 2016-08-25 ยังไม่ได้ชำระ
C0342 ยชญ์ศตวรรษ นุชประคอง ลพบุรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 2016-08-25 ชำระเรียบร้อย
C0343 นายเขตตะวัน กัลยา เชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่ 2016-08-25 ยังไม่ได้ชำระ
C0344 นาย อัคพล บัวจันทร์ ศรีสะเกษ โรงเรียนศรีแก้วพิทยา 2016-08-25 ชำระเรียบร้อย
C0345 นายสมพร สาครจิตต์ สงขลา โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ 2016-08-25 ชำระเรียบร้อย
C0346 ศุภสิทธิ์ ปานวิเชียร กรุงเทพมหานคร สารสาสน์วิเทศสายไหม 2016-08-25 ยังไม่ได้ชำระ
C0347 อนันตศักดิ์ เกิดเส้ง กระบี่ โรงเรียน อำมาตย์พานิชนุกูล 2016-08-25 ยังไม่ได้ชำระ
C0348 ปลื้มปิติ อยู่เกษม พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 2016-08-25 ยังไม่ได้ชำระ
C0349 นายภูชิสส์ วรรณชัย กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 2016-08-25 ชำระเรียบร้อย
C0350 ธนชิต ด้วงเงิน ราชบุรี โรงเรียนรัตนราษฏร์บำรุง 2016-08-25 ชำระเรียบร้อย
C0351 นาย สุชาครีย์ พลรัตน์ สงขลา โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) 2016-08-25 ยังไม่ได้ชำระ
C0352 นาย ณัฐปคัลภ์ มีบุญ ระยอง โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 2016-08-25 ชำระเรียบร้อย
C0353 นาย สุชาครีย์ พลรัตน์ สงขลา โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) 2016-08-25 ชำระเรียบร้อย
C0354 นางสาวชนิกานต์ เม่นขำ นนทบุรี โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 2016-08-25 ชำระเรียบร้อย
C0355 ธิติวัฒน์ สากล ปราจีนบุรี ปราจิณราษฎรอำรุง 2016-08-25 ชำระเรียบร้อย
C0356 รุ่งเจริญชัย แท่นคำ ปราจีนบุรี ปราจิณราษฎรอำรุง 2016-08-25 ชำระเรียบร้อย
C0357 นายพุฒิพงศ์ พันธ์ุกิติยะ ปราจีนบุรี ปราจิณราษฎรอำรุง 2016-08-25 ชำระเรียบร้อย
C0358 จีราวัฒน์ จันทร์หอม กรุงเทพมหานคร สารสาสน์วิเทศบางบอน 2016-08-25 ชำระเรียบร้อย
C0359 Rattanon Silachan กรุงเทพมหานคร Sarasas witaed bangbon 2016-08-25 ยังไม่ได้ชำระ
C0360 นายโสภณวิชญ์ โฉมศรี อุทัยธานี โรงเรียนหนองฉางวิทยา 2016-08-25 ยังไม่ได้ชำระ
C0361 นายโสภณวิชญ์ โฉมศรี อุทัยธานี โรงเรียนหนองฉางวิทยา 2016-08-25 ยังไม่ได้ชำระ
C0362 นาย เจตชฏา พิมพล น่าน โรงเรียนปัว 2016-08-25 ชำระเรียบร้อย
C0363 นายจักรกฤษณ์ กลั่นเทศ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 2016-08-25 ยังไม่ได้ชำระ
C0364 กฤษณะ มาวงษ์ ชลบุรี โรงเรียนเมืองพัทยา 11 2016-08-25 ยังไม่ได้ชำระ
C0365 นันทน์มนต์ นนทิสิทธิ์ สงขลา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 2016-08-25 ชำระเรียบร้อย
C0366 นายกิตติพล มั่นตลุง บุรีรัมย์ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 2016-08-25 ชำระเรียบร้อย
C0367 นัฐกร ศรีนอก นครราชสีมา โรงเรียนบัวใหญ่ 2016-08-25 ยังไม่ได้ชำระ
C0368 ธีธัช ธนิตกุล กรุงเทพมหานคร ภปร.ราชวิทยาลัย 2016-08-25 ชำระเรียบร้อย
C0369 นายกวิน แย้มต่วน นนทบุรี โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 2016-08-25 ยังไม่ได้ชำระ
C0370 นายศราวุฒิ แสนอุบล สกลนคร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 2016-08-25 ยังไม่ได้ชำระ
C0371 นาย ณัฐพงษ์ คำวังพฤกษ์ ลำพูน โรงเรียน ส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน 2016-08-25 ชำระเรียบร้อย
C0372 ธีรพงษ์ ปิ่นเเก้ว กรุงเทพมหานคร โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 2016-08-25 ยังไม่ได้ชำระ
C0373 นายวัชรกร จันทธัมโม ปราจีนบุรี โรงเรียนปราจินราษฎรอำรุง 2016-08-25 ชำระเรียบร้อย
C0374 ภวัต นวลใย ตรัง สภาราชินี 2016-08-27 ยังไม่ได้ชำระ
C0375 รัตนชัยโคตรสาขา กรุงเทพมหานคร สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 2016-08-29 ยังไม่ได้ชำระ
C0376 ภัคพล ทองพัฒน์ สุราษฎร์ธานี มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 2016-09-07 ยังไม่ได้ชำระ
C0377 รักษิต ตั้งฐานานุศักดิ์ อุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 2016-09-12 ยังไม่ได้ชำระ
นายปุณณภพ เสือคง สิงห์บุรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 2017-10-08 ยังไม่ได้ชำระ
วุฒิกร เรืองปาน เชียงใหม่ รร.เทพบดินทร์ดชียงใหม่ 2017-10-22 ยังไม่ได้ชำระ
บวรนันท์ กรุงเทพมหานคร มัธยมสาธิต มรภ.สวนสุนันทา 2018-03-27 ยังไม่ได้ชำระ