Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Mayahol.com | June 15, 2024

Scroll to top

Top

No Comments

รวมเนื้อหาที่ใช้สอบเตรียมทหาร หลักสูตร ม.4

รวมเนื้อหาที่ใช้สอบเตรียมทหาร  หลักสูตร ม.4
mayahol
  • On เมษายน 16, 2015
  • http://www.mayahol.com

รวมเนื้อหาที่ใช้สอบเตรียมทหาร  หลักสูตร ม.4
อ้างอิงจากข้อสอบ เตรียมทหารปี  พ.ศ 2540 – 2546  ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปี เตรียมทหาร
เป็นแนวทางให้กับน้องๆ ที่กำลังจะเตรียมสอบในปี 2560
หลักสูตร ม.4

วิชาคณิตศาสตร์
ม.ต้น ประกอบด้วย 17 เรื่อง
1.ระบบจำนวนจริงและตัวเลข
2.ตัวหารร่วมมาก ( หรม. + ครน )
3.จำนวนจริง  เศษส่วนทศนิยม
4.อัตราส่วนและร้อยละ
5.เลขยกกำลัง
6.พหุนามและการแยกตัวประกอบ
7.การวัดพื้นที่และปริมาตร
8.ทฤษฏีปิทากอรัส
9.พาราโบลา
10.วงกลมและเรขาคณิตวิเคราะห์
11.ตรีโกณ
12.สมการและอสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว
13.สมการกำลังสอง
14.ระบบเชิงเส้นสองตัวแปร
15การแปรผัน
16.ความน่าจะเป็น
17.สถิติ

คณิตศาสตร์ ระดับ ม.4
เซต
จำนวนจริง
ตรรกศาสตร์
ความสัมพันธ์
เรขาคณิตวิเคราะห์
ภาคตัดกรวย
ตรีโกณ1-2
ฟังชั่น
สถิติ
อนุกรม
เมตทริก

วิชาวิทยาศาสตร์
วิทย์  ม.ต้น
พลังงาน
ความร้อน
กลศาสตร์
ของไหล
มาตรา
ไฟฟ้า
โลกของเรา

ฟิสิกส์ ม.4
การวัด และการแปลความหมายข้อมูล
แสงและการมองเห็น
เสียงและการได้ยิน
การเคลื่อนที่แนวตรง
แรง มวล  และกฏการเคลื่อนที่เสริม ม.5
ไฟฟ้า
พลังงานc

วิชาเคมี   (อิงโครงสร้าง 2-3 ปี 45)
1.สสาร
2.โครงสร้างอะตอม
3.ปริมาณสารสัมพันธ์
4.ก๊าซ  ของเหลว  ของแข็ง
5.ตารางธาตุ 1-2
6.พันธเคมี

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม.ต้น – ม.4
สรุปหลักพิเศษวิชาภาษาไทย
ภาษาบาลี  และ สันสกฤตในภาษาไทย
ภาษาเขมร ภาษาต่างๆ
คำราชาศัพท์
สำนวนสุภาษิต
คำพังเพย
อุปมาอุปไมย
โวหารที่ใช้ประกอบการเขียน
ลักษณะคำพ้องในไทย
หลักวิสรรชนีย์
สระ ไอ ใอ  ไอย อัย
สระ อำ อำม อัม  อรรม
การใช้ไม้ทัณฑฆาต
หลัก ศ ษ​ ส ในภาษาไทย
หลัก น และ ณ
ฤ ฤา
คำมักสะกดผิดคำพ้องเสียง พ้องรูป
คำในวจีภาค
หลักสังเกตุ วลี
คำผิดคำถูก
คำตายคำเป็น
ชนิดของประโยค
เครื่องหมายวรรคตอน
การใช้คำให้มีประสิทธิภาพ
หลักการอ่านคำไทย
การเรียบเรียงถ้อยคำ
การสร้างคำ
ไวยกรณ์อื่น
เนื้อเรื่อง ตามหลักภาษา ม.4

อังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ม.ต้น  – ม.4
– Infinitive without to
– Gerund
– Infinitive (with to)
– If Clause
– Question  tag
– Connective Word
– Adjective ตัวนำหน้า Noun
– Linking Verb
– Tense

การใช้ภาษา  Unseen

– การหา Main Idea
การขีดเส้นใต้ศัพท์และความหมาย
การสนทนา ( Completed Dialog )
การอ่าน Complehension ( ความเข้าใจในเนื้อเรื่อง)

โดยสรุป  แม้ว่าจะปรับเป็นวุฒิ ม.4 แต่ก็ยังมีเนื้อหา ม.ต้นผสมอยู่ดี…
ฉะนั้น ไม่ควรทิ้งเนื้อหา ม.ต้น เพราะจะเป็นพื้นฐานในการเรียน ม.ปลาย
หมายเหตุ อาจจะไม่ตรงกับ หลักสูตรที่ออกมาใหม่…
แต่อย่างน้อยที่สุดก็เป็นไกด์ ในการเตรียมตัวสอบได้ดีในระดับหนึ่ง

ขอให้ทุกคนโชคดี

mayahol team