Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Mayahol.com | July 24, 2024

Scroll to top

Top

Pr
No Comments

รับสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน…

รับสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน…
mayahol
  • On มิถุนายน 22, 2015
  • http://www.mayahol.com

รับสมัครวันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ค่ายเทวาพิทักษ์

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.๑ เพศชาย

๑.๑.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

๑.๑.๒ เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องคดีอาญา โดยศาลได้พิจารณาคดีถึงทึ่สุดแล้วมีความผิด เว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิดโดยประมาท

๑.๑.๓ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาใด ๆ

๑.๑.๔ ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี

๑.๑.๕  มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้

๑.๑.๖ วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป

๑.๑.๗ ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายชุดกีฬาด้วยเสื้อและกางเกงขาสั้น)

๑.๑.๘ ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน (ยกเว้นผู้ลาออกไปรับราชการทหารกองประจำการ)

๑.๑.๙ ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้

๑.๑.๑๐ ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือปัญหาสุขภาพจิต หรือติดสารเสพติด

๑.๑.๑๑ ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก

๑.๑.๑๒ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์  นับถึงวันบรรจุเข้ารับการเป็น อส.ทพ. (เกิดตั้งแต่ ๑๒ ก.ค.๒๘ – ๑๒ ก.ค.๔๐)

๑.๑.๑๓ มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และน้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัมขึ้นไป

๑.๑.๑๔ ผู้มีความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์ ช่างก่อสร้าง และช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

                             ๑.๑.๑๕ ว่ายน้ำเป็น

๑.๒ เพศหญิง

๑.๒.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

๑.๒.๒ เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องคดีอาญา โดยศาลได้พิจารณาคดีถึงทึ่สุดแล้วมีความผิด เว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิดโดยประมาท

๑.๒.๓ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาใด ๆ

 

๑.๒.๔ ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี

๑.๒.๕ มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามไ

๑.๒.๖ วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป

๑.๒.๗ ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายชุดกีฬาด้วยเสื้อและกางเกงขาสั้น)

๑.๒.๘ ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน

๑.๒.๙ ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้

๑.๒.๑๐  ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือปัญหาสุขภาพจิต หรือติดสารเสพติด

๑.๒.๑๑ ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก

๑.๒.๑๒ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์  นับถึงวันบรรจุเข้ารับการเป็น อส.ทพ. (เกิดตั้งแต่ ๑๒ ก.ค.๓๓ – ๑๒ ก.ค.๔๐)

๑.๒.๑๓ มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร และน้ำหนัก ๔๐ กิโลกรัมขึ้นไป

๑.๒.๑๔ ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ด้านคอมพิวเตอร์ และการประชาสัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๑.๒.๑๕ ว่ายน้ำเป็น

๒. เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร

๒.๑ บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทน ฉบับจริงและสำเนา

๒.๒ หนังสือสำคัญทหารกองเกิน หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ฉบับจริงและสำเนา (เพศชาย)

๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง ของผู้สมัคร และของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด

๒.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล

๒.๕ ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือใบประกาศนียบัตรตามสาขาวิชาชีพที่รับสมัคร ฉบับจริงและสำเนา

๒.๖ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา (ถ่ายไม่เกิน ๓ เดือน) ขนาด ๒ นิ้ว    จำนวน ๒ รูป

๒.๗ หนังสือยินยอมของบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ

๒.๘ เอกสารรับรองการผ่านงานในวิชาช่างต่าง ๆ (ถ้ามี) ๒.๙ หากเอกสารหลักฐาน ในการสมัครไม่ครบถ้วน หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน จะไม่ดำเนินการรับสมัคร

๓. การรับสมัคร คัดเลือก และประกาศผล

๓.๑ การรับสมัครด้วยตนเอง ในวันเสาร์ทีั่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สนามหน้า บก.ฉก.ทพ.นย. ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๓.๒ วันคัดเลือกและประกาศผล ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผู้สมัครต้องมาถึงสถานที่รับสมัครและคัดเลือกก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อฟังคำชี้แจงและรายละเอียดการปฏิบัติ จากคณะกรรมการและประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในเวลา ๒๐.๐๐ น.

๓.๓ การคัดเลือก

๓.๓.๑ การทดสอบร่างกาย (ชาย) คิดเกณฑ์คะแนน ตามที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กำหนด

๓.๓.๑.๑ ดึงข้อ    เกณฑ์ผ่าน ๖ ครั้ง คะแนนเต็ม ๑๘ ครั้ง

๓.๓.๑.๒ ยึดพื้น   เกณฑ์ผ่าน ๒๘ ครั้ง คะแนนเต็ม ๕๒ ครั้ง

                                      ๓.๓.๑.๓ ลุกนั่ง (ภายใน ๒ นาที)  เกณฑ์ผ่าน ๔๒ ครั้ง คะแนนเต็ม ๗๘ ครั้ง

                                      ๓.๓.๑.๔ วิ่งระยะทาง  ๘๐๐ เมตร เกณฑ์ผ่าน ๓ นาที  ๓๐ วินาที คะแนนเต็ม ๒ นาที

                            ๓.๓.๒ การทดสอบร่างกาย (หญิง)

                                      ๓.๓.๒.๑ โหนตัว  เกณฑ์ผ่าน   ๕๐ วินาที คะแนนเต็ม ๑๐๐ วินาที

                                      ๓.๓.๒.๒ ลุกนั่ง (ภายใน ๒ นาที) เกณฑ์ผ่าน  ๓๐ ครั้ง คะแนนเต็ม ๔๗ ครั้ง

                                      ๓.๓.๒.๓ วิ่งระยะทาง ๘๐๐ เมตร  เกณฑ์ผ่าน  ๖   นาที  คะแนนเต็ม ๔ นาที ๒๕ วินาที

                              ๓.๓.๓ การทดสอบปัญหาสุขภาพจิต

                              ๓.๓.๔ การสอบสัมภาษณ์

                              ๓.๓.๕ การตรวจร่างกาย

                              ๓.๓.๖ การสอบข้อเขียน ทดสอบความรู้ทั่วไป และความรู้ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

                              ๓.๓.๗ การพิมพ์ลายนิ้วมือ ตรวจประวัติอาชญากร และตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก)

                       ๔. วันรายงานตัวเข้ารับการฝึก ในวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙๐๐ ณ บก.ฉก.ทพ.นย. ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน

                       ๕.  ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพรานแล้ว หากภายหลังปรากฎว่าหลักฐานไม่ถูกต้องเคยต้องคดีอาญา หรือคดียาเสพติด จะต้องถูกให้ออกจากการเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน และรับผิดชอบความเสียหายหรือผลการกระทำ ระหว่างที่บรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน ๖. รายละเอียดสอบถามได้ที่ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โทร ๐-๓๙๔๔-๗๘๕๒

ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองได้ที่ http://tpmarines.com/index.php/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94/category/10-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87