Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Mayahol.com | May 25, 2024

Scroll to top

Top

Pr
No Comments

กองทัพอากาศเปิดรับสมัครนักบินหญิง กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศเปิดรับสมัครนักบินหญิง กองทัพอากาศ
mayahol
  • On มีนาคม 30, 2016
  • http://www.mayahol.com

 

ประกาศเปิดรับสมัครนักบินหญิง กองทัพอากาศ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายนนี้

คุณสมบัติผู้สมัครสอบนักบินหญิง
 1. เป็นหญิงโสด ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
2. เป็นผู้ที่อายุ 18 ปีบริบูรณ์ถึง 28 ปี (เกิดปี 2531-2541)
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.80
4. เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (Commercial Pilot License : CPL)
5. เป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ICAO English Language Proficiency Test) ไม่ต่ำกว่า Level 4
6. เป็นผู้ที่มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกาย เหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกลาโหม ฉบับที่ 74 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และมาตรฐานการตรวจทางการแพทย์ของสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

7. เป็นผู้ที่ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 162 เซนติเมตร
8. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์
9. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
10. ไม่เป็นผู้ที่มีรอยสักบนร่างกายที่เห็นเด่นชัด
S__3899505 S__3899506 S__3899507 S__3899508 S__3899509 S__3899510 S__3899511

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ กรมกำลังพลทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ภาพและข้อมูลจาก  กรมกำลังพลทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศเฟซบุ๊ก การรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ